Category Archives: Підручники

Кондратьев К.П. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебное пособие. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2007. – 108 с.

Освещены особенности производственно-торговой деятельности и характеристика различных типов предприятий общественного питания, организации снабжения и складского хозяйства,…

Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учеб. для нач. проф. образования. – 2-е изд. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 256 с.

Учебник предназначен для обучения поваро в и кондитеров в учреждениях начального профессионального образования. Учебник написан в…

Основи охорони праці: Підручник. 2-ге вид., доповнене та перероблене. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк. За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

Викладені правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки. Уперше приведена…

Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: учеб. пособие для сутд. сред. проф. образования. – 3-е изд. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – 240 с.

Раскрыты основные понятия в области классификации, ассортимента и качества кулинарной и кондитерской продукции. Дана характеристика отдельных…

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. П’ятницької Н.О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана…

Організація підприємств та обслуговування: підручник / С.Л.Костючик, Н.І.Мельник, В.О.Калиновський. – Камінь-Каширське: ДПТНЗ “Камінь-Каширське ВПУ”, 2009.

В підручнику подано навчальний матеріал з предмета «Організація виробництва та обслуговування», де описані типи закладів ресторанного…

Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч.пос. / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і…