Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. П’ятницької Н.О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана…

Організація підприємств та обслуговування: підручник / С.Л.Костючик, Н.І.Мельник, В.О.Калиновський. – Камінь-Каширське: ДПТНЗ “Камінь-Каширське ВПУ”, 2009.

В підручнику подано навчальний матеріал з предмета «Організація виробництва та обслуговування», де описані типи закладів ресторанного…

Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч.пос. / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і…

Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навч. посіб. 3-тє вид. – К.: “Центр учбової літератури”, 2016. – 382 с.

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової…

Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури…

Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: навч. посібник. 3-тє вид. – К.: “Центр учбової літератури”, 2009. – 344 с.

В навчальному посібнику висвітлено основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування…

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: Учебно-методическое пособие. / Сост.: А.А. Баева, Л.А. Витюк/ Северо-Кавказский горно-металлургический институт. – Владикавказ: Изд-во «Терек», 2016. – 81 с.

Содержание Характеристика предприятий общественного питания. Практическая работа №1. Классификация предприятий общественного питания. Услуги общественного питания и…

Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Бухгалтерський облік» (для студ. напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа») / Харків: ХНУМГ, 2013. – 64 с.

ЗМІСТ Тема 1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку Тема 2. Облік матеріальних і нематеріальних необоротних активів…