Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Бухгалтерський облік» (для студ. напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа») / Харків: ХНУМГ, 2013. – 64 с.

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку
Тема 2. Облік матеріальних і нематеріальних необоротних активів
Тема 3. Облік грошових коштів, кредитних та розрахункових операцій
Тема 4. Облік витрат на оплату праці і розрахунків з працюючими
Тема 5. Облік виробничої діяльності закладів ресторанного господарства
Тема 6. Види доходів і витрат, визначення фінансового результату
Тема 7. Облік собівартості реалізації, доходів і фінансових результатів операційної діяльності закладів ресторанного господарства
Тема 8. Фінансова звітність закладів ресторанного господарства
Організаційні питання й пояснення до виконання розрахунково-графічного завдання (РГЗ)
Вимоги до оформлення розрахунково-графічного завдання (РГЗ)

Додаток 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
Додаток 2. Форма №1 «Баланс»
Додаток 3. Зразок оформлення титульного аркушу до РГЗ

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 0.8 mb