Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» / А.І. Усіна, І.В. Сегеда; Харк.нац.акад.міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с.

ЗМІСТ Лекція 1. Характеристика методів, видів, форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства Лекція 2. Характеристика…